• Afrondende Fase
 • Apeldoorn

PCBO

Voor PCBO in Apeldoorn zoeken wij een

Staffunctionaris Communicatie

28-32 uur

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het stafbureau van de Stichting PCBO Apeldoorn, met 27 scholen voor primair onderwijs, met circa 5600 leerlingen en 540 personeelsleden.

PCBO werkt met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag en geeft leiding aan het stafbureau.

Het stafbureau adviseert en ondersteunt het College van Bestuur en de schooldirecties op het gebied van onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, marketing & communicatie, financiën, facilitair, ICT, inkoop en administratie.

De stafmedewerker Marketing & Communicatie ontwikkelt het marketing- & communicatiebeleid, adviseert hierover, draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van marketing & communicatie-activiteitenplan en levert een bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van bijeenkomsten en campagnes.

Werkzaamheden

 • Ontwikkeling van marketing- & communicatiebeleid;
 • verricht literatuuronderzoek en andere research ten behoeve van de informatie aan de doelgroepen;
 • signaleert de behoefte aan voorlichting/informatie(materiaal) bij de betreffende doelgroepen;
 • doet voorstellen, op basis van verworven inzichten en binnen de lijnen van het vastgestelde beleid, over het marketing & communicatiebeleid, waaronder het stakeholderbeleid, over de te bereiken doelgroep(en), over de te ontplooien marketing & communicatieactiviteiten en/of de te leveren informatie en/of de meest voor de hand liggende middelen daartoe;
 • stemt (in het stafoverleg) het marketing & communicatiebeleid af op de ontwikkelingen binnen van de stichting PCBO Apeldoorn;
 • participeert in de overleggen met de medezeggenschapsraad, project- en themagroepen en ondersteunt het College van Bestuur bij het te voeren overleg, bij de woordvoering en uitingen in de online en geschreven pers;
 • onderhoudt (in)formele contacten met vakgenoten van andere onderwijsinstellingen, maatschappelijke groeperingen e.d. en stemt het te voeren communicatiebeleid met hen af.
 1. Advies over marketing en communicatie.
 • adviseert en ondersteunt de scholen bij de vertaling van het marketing & communicatiebeleid op schoolniveau;
 • draagt in overleg met het CvB en de schooldirecteuren zorg voor de opzet en evaluatie van het beleid op het gebied van de (doelgroep)communicatie inclusief de opstelling van marketing- & communicatiejaarprogramma’s en -plannen;
 • adviseert het CvB en de scholen over aspecten met betrekking tot communicatiebeleid en toepassing van geadviseerde middelen;
 • adviseert de scholen op het gebied van interne communicatie op de locatie;
 • bepaalt in overleg met de betrokken scholen de prioriteiten in het uitvoeren van communicatieactiviteiten in relatie tot o.a. het beschikbare budget en de beschikbare capaciteit.
 1. Coördinatie en uitvoering marketing & communicatie-activiteitenplan.
 • vertaalt het marketing- & communicatieplan in een concreet jaarlijks activiteitenplan en coördineert de uitvoering ervan;
 • ontwerpt en redigeert communicatie-/voorlichtingsmateriaal, onder meer via de website;
 • stelt -na overleg met het College van Bestuur- persberichten op;
 • draagt als eind- en/of hoofdredacteur zorg voor de kwaliteit en inhoud van uit te geven publicaties;
 • bewaakt de huisstijl;
 • ziet toe op de inhoud en vormgeving van advertenties;
 • ontwikkelt marketing- & communicatiemiddelen ten behoeve van de belanghebbenden / belangengroepen en past bestaande middelen aan;
 • selecteert, stelt samen en/of ontwikkelt voorlichtingsmiddelen en/of -instrumenten ten behoeve van het interne communicatiebeleid en voert deze door in de organisatie.
 • initieert het gebruik van op de doelgroepen gerichte informatiesystemen zoals internet, intranet, sociale media e.d., bereidt het voor en coördineert het;
 • beheert de intranetpagina van de stichting;
 • fungeert als centraal aanspreekpunt voor crisiscommunicatie;
 • bereidt inhoudelijk het vooroverleg voor in geval van principieel liggende zaken;
 • stuurt aan en bewaakt de kwaliteit van te leveren diensten of producten door derden, waaronder fotografen, drukkers en uitgevers.
 1. Levert een bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van bijeenkomsten en campagnes.
 • initieert, bereidt voor, organiseert (mede) en coördineert PR-activiteiten, evenementen en promotionele activiteiten;
 • zet informatiecampagnes op en organiseert informatiedagen;
 • selecteert (mede) externe uitvoerders, fungeert als intermediair bij het inschakelen en onderhouden van contacten met externe uitvoerders en bewaakt de kwaliteit van de geleverde producten;
 • ontvangt en informeert gasten en bezoekers

 

Kennis en vaardigheden

 • theoretische en praktische kennis van methoden en technieken op het gebied van PR, marketing, communicatie, voorlichting en vormgeving;
 • kennis van de gebruikte informatiesystemen, (online) media e.d.;
 • kennis van en inzicht in de doelstelling, taak en werkwijze van de stichting en de scholen;
 • vaardigheid in het coördineren en uitvoeren van marketing- en communicatie-activiteiten;
 • vaardigheid in het schrijven van teksten en in het voeren van (eind)redactionele werkzaamheden;
 • vaardigheid in het te woord staan van vertegenwoordigers van de media/doelgroepen;
 • communicatieve vaardigheden.

Contacten & voorwaarden 

 • met het college van bestuur, directeuren en leidinggevenden over de opzet en uitvoering van het marketing- & communicatiebeleid en van het marketing & communicatie-activiteitenplan om tot afstemming te komen;
 • met derden (leveranciers) over de productie van materiaal, om (mede) afspraken te maken over vorm, inhoud en planning van uit te voeren opdrachten;
 • PCBO biedt een goed salaris van maximaal € 4.265,– op basis van 40 uur en prima secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een 13e maand én 53 vakantiedagen.Interesse? 
 • De volledige procedure wordt exclusief verzorgd door Committo. Heb je interesse of verdere vragen? Neem dan contact op met Committo, Marieke Gaertner of Marian Geurts. 024-381.22.99 of info@committo.nl