Privacy statement

Wij hechten veel belang aan jouw privacy. Wanneer je informatie aan ons verstrekt, zullen wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Hoe wij dit doen en voor welke doeleinden wij de informatie gebruiken, staat omschreven in dit privacy statement.

Wie zijn wij?
Dit is het privacy statement van Committo bv, werving, selectie en detachering.

Wanneer verwerken wij jouw informatie?
Wij verwerken persoonsgegevens over jou op het moment dat je je op bepaalde wijze tot ons wendt en jouw gegevens bij ons achterlaat.

Dit kan via onze website wanneer je je bijvoorbeeld inschrijft om bemiddeld te worden naar werk, solliciteert op een functie bij ons of een van onze opdrachtgevers, maar ook als je bij ons langskomt op de vestiging of ons per email/brief dan wel telefoon benadert of als (potentieel) zakelijke relatie jouw diensten aanbiedt.

Voor de informatie die wij over jou verwerken als gebruiker van onze website (zogenaamde cookies), verwijzen wij je naar het cookiestatement.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw informatie?

Arbeidsbemiddeling en/of terbeschikkingstelling bij een opdrachtgever

 • Wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt voor (het aangegeven doel van) arbeidsbemiddeling, waarvan sprake kan zijn indien je solliciteert naar een specifieke functie bij ons en/of om via ons bemiddeld te worden naar werk bij een opdrachtgever, bijvoorbeeld bij een gerichte sollicitatie, een open sollicitatie of een algemene inschrijving, dan worden jouw persoonsgegevens opgenomen in ons systeem.
 • Om met jou een arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en je te bemiddelen naar werk bij onze opdrachtgevers.
 • Om jouw geschiktheid voor een functie of opdracht te kunnen beoordelen.
 • Om je in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
 • Om je ter beschikking te stellen aan en werkzaamheden te laten verrichten voor opdrachtgevers.
 • Om met jou een opdracht-/uitzend-/detacheringsovereenkomst/arbeidsovereenkomst of andersoortige overeenkomst te sluiten dan wel werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim-, en/of salarisadministratie te voeren. 

Afhandeling sollicitaties vaste/indirecte medewerkers
Het betreft persoonsgegevens verstrekt voor sollicitaties op functies/vacatures bij onze eigen onderneming en niet voor (het aangewezen doel van) arbeidsbemiddeling en/of terbeschikkingstelling bij een derde.

 • Om met je in contact te treden en contact te onderhouden over jouw sollicitatie.
 • Om je de geschiktheid voor een interne functie of opdracht waarop je hebt gesolliciteerd te kunnen beoordelen. 

Het aangaan van een zakelijke relatie

 • Om uitvoering te kunnen geven aan de door jou gevraagde dienstverlening en/of de met jou overeengekomen opdracht en/of overeenkomst.
 • Om een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten aan te gaan, te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij arbeidsbemiddeling (zonder dat je voor ons hebt gewerkt):

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en initialen
 • Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
 • Titel, geslacht
 • Geboortedatum
 • (Wens)functie
 • Curriculum vitae (cv), werkervaring, talen, opleiding- en scholingsgegevens (certificaten en diploma’s)
 • Foto
 • Doelgroepstatus/doelgroepverklaring (indien van toepassing)
 • Screeningsinformatie, waaronder VOG, getuigschriften, referenties
 • Gewenst salaris
 • Beschikbaarheid (aantal uren per week en welke dagen van de week)
 • Reisafstand bereidbaarheid
 • Rijbewijs ja/nee
 • Type ID bewijs en documentnummer (indien verwerkt bij de inschrijving)
 • Andere door jou in het kader van arbeidsbemiddeling verstrekte gegevens.

 Bij sollicitaties vaste/indirecte medewerkers
Het betreft hier sollicitaties op functies/vacatures bij onze eigen onderneming, zonder dat er sprake is van arbeidsbemiddeling en/of terbeschikkingstelling bij een derde.

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en initialen
 • Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
 • Titel, geslacht
 • Geboortedatum
 • (Wens)functie
 • Curriculum vitae (cv), werkervaring, talen, opleiding- en scholingsgegevens (certificaten en diploma’s)
 • Foto
 • Doelgroepstatus/doelgroepverklaring (indien van toepassing)
 • Andere door jou in het kader van de sollicitatie verstrekte gegevens. 

Je werkt of gaat werken via ons (terbeschikkingstelling bij een opdrachtgever)

 • De hiervoor bij ‘arbeidsbemiddeling’ genoemde gegevens.
 • Nationaliteit, geboorteplaats, burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Personeelsnummer
 • Polis- of klantnummer zorgverzekeraar
 • BSN, kopie ID-bewijs, kopie werkvergunning, kopie verblijfsvergunning en kopie VAR en/of vervanging van de VAR
 • Screeningsinformatie, inclusief VOG, getuigschriften, referenties
 • Beoordelingsgegevens en gegevens met betrekking tot loopbaanbegeleiding
 • Gegevens betreffende de functie of voormalige functies
 • Dienstverbandgegevens
 • Gegevens met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en de uitvoering ervan
 • Gegevens van gezinsleden waar noodzakelijk met het oog op de overeengekomen arbeidsvoorwaarden
 • Aanwezigheidsadministratie (in verband met onder andere verlof en verzuim)
 • Re-integratiedossiers
 • Andere informatie benodigd voor de uitvoering van jouw dienstverband, opdracht en/of werkzaamheden.

Je bent een zakelijke relatie

 • Zakelijke contactgegevens
 • Gegevens voor het onderhouden van de relatie.

Grondslagen van verwerking persoonsgegevens
Je persoonsgegevens verwerken wij op de navolgende rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die wordt aangegaan of is aangegaan en waarbij je partij bent, bijvoorbeeld een dienstverlengingsovereenkomst, overeenkomst tot arbeidsbemiddeling, arbeidsovereenkomst, opdrachtovereenkomst.
 • De gegevensverwerking is voor ons noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen, bijvoorbeeld de controle van je ID-bewijs bij arbeidsbemiddeling of het aangaan van een arbeidsovereenkomst.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk in verband met een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang dat wij hebben, te weten: interne en externe controles, audits en accountantscontroles, naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken en/of wet- en regelgeving.
 • De persoonsgegevens worden verwerkt met jouw toestemming, bijvoorbeeld sollicitaties van vaste/indirecte medewerkers. Een gegeven toestemming kunt je te allen tijde weer intrekken, wat betekent dat wij vanaf dat moment het betreffende persoonsgegevens niet meer verwerken voor het doeleinde waarvoor toestemming is gevraagd.

Beveiligen van jouw informatie
Wij spannen ons tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Committo bv die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Hoe wordt jouw informatie gedeeld?

Binnen onze onderneming
Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in ons recruitment systeem en hiertoe hebben alle werknemers bij Committo bv toegang. Alle werknemers zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Buiten onze onderneming
Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met externe partijen, personen en bedrijven buiten Committo bv. Wij delen je persoonsgegevens met externe partijen om de overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan uit te voeren. Zo worden bij arbeidsbemiddeling jouw persoonsgegevens verstrekt aan potentiele opdrachtgevers. Ga je bij of voor ons werken of werkt je al bij of voor ons, dan verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan externe partijen waar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (waaronder arbeidsovereenkomst en/of opdrachtovereenkomst), die wij met je zijn aangegaan (bijvoorbeeld opleidingsinstanties, pensioenuitvoerder, UVW).

Ook verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan externe partijen, zoals politie en overheidsinstellingen indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, door middel van een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis zijn gerechtigd of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van jou voor hebben gekregen.

Hoelang wordt jouw informatie bewaard?
Jouw persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig wet- en regelgeving en voor zolang noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Bij arbeidsbemiddeling (zonder dat je voor ons hebt gewerkt) worden jouw persoonsgegevens tot 5 jaar na het laatste contact met jou door ons bewaard, tenzij je toestemming geeft om dit tijdslimiet ongeldig te verklaren. Dan bewaren wij jouw gegevens tot jij aan geeft de toestemming in te trekken.

Bij sollicitaties vaste/indirecte medewerkers (bij de eigen onderneming zonder dat sprake is van arbeidsbemiddeling) worden jouw gegevens maximaal 5 jaar bewaard, tenzij je toestemming geeft om dit tijdslimiet ongeldig te verklaren. Dan bewaren wij jouw gegevens tot je aan geeft de toestemming in te trekken.

Je werkt of gaat werken via ons (terbeschikkingstelling bij een opdrachtgever), dan bewaren we je gegevens maximaal 10 jaar, of tot je de toestemming in trekt.

Ben je een (potentieel) zakelijke relatie, dan worden de navolgende termijnen gehanteerd:

 • Persoonsgegevens en documenten die fiscaal van belang zijn en/of onderdeel uitmaken van de civiele administratieve bewaarplicht die wij als onderneming hebben (zoals overeenkomsten en opdrachtbevestigingen) worden bewaard gedurende 10 jaar na verlies van de actuele waarde
 • Overige contactinformatie wordt tot 7 jaar na het laatste contact bewaard.

Van de hier genoemde termijnen kan door ons worden afgeweken waar noodzakelijk (bijvoorbeeld bij claims) en/of met het oog op een (afwijkende) wettelijke verplichting.

Wat zijn jouw rechten?
Je kunt ons op elk gewenst moment verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens of om het wijzigen, aanvullen of verwijderen ervan. Daarnaast kun je ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij over jou verwerken te beperken en/of om jouw persoonsgegevens over te dragen.

Recht van bezwaar
Ook met bezwaren over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je je tot ons wenden. Jouw verzoeken en/of bezwaren kun je richten aan onze office manager, Elsemieke Tijmstra via e.tijmstra@committo.nl.

Bij vragen, opmerkingen en klachten
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop wij je persoonsgegevens registreren, gebruiken of verwerken, dan verzoeken wij je contact op te nemen met onze office manager, Elsemieke Tijmstra, via e.tijmstra@committo.nl. Je hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Committo bv is gevestigd in de Krayenhoff Kazerne
Molenveldlaan 90
6523 RM Nijmegen

telefoon 024 381 22 99
email info@committo.nl